Medicinske usluge

Medicinske usluge

Medicinske usluge koje su uključene u cenu smeštaja su sledeće :

– Pregled lekara specijaliste urgentne medicine ( 6 – 8 dolazaka na mesečnom nivou ) ;

– Pregled lekara profesora psihijatrije ( prvi pregled, kontrolni pregledi ) ;

– Medicinske sestre – tehničari ( 24h nadzor ) ;

– Negovateljice ;

– Besplatan sanitetski prevoz na prijemu korisnika.

Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko-tehničkih radnji:

– svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, broj otkucaja srca, merenje temperature)

– nega nepokretnih korisnika koja se sprovodi u skladu sa standardima vezanim za prevenciju nastajanja dekubitusa

– opšta nega i higijena korisnika

– davanje per-os terapije

– davanje injekcija (i.m. i.v. s.c. infuzioni rastvori)

– davanje insulinske terapije, merenje vrednosti glikemije, davanje terapije u slučaju hipo ili hiperglikemije

– plasiranje, ispiranje i zamena urinarnih katetera

– nega i zamena anus diskova

– previjanje i obrada svih rana i dr.

Medicinske usluge u domu za stare

U cenu smeštaja nije uključen medicinski materijal koji se koristi za korisnike (lekovi, pelene, infuzioni rastvori, ampularne injekcije itd).

Medicinske usluge koje se dodatno naplaćuju su sledeće :

– Pregledi lekara svih specijalnosti u našem domu koje ne pokrivaju naši lekari ;

– Laboratorijske analize, EKG, RTG snimanja, kolor-dopler krvnih sudova, ultra-zvuk i ostalo

– Usluge fizioterapeuta

DOM ZA STARE *MOJA OAZA* BEOGRAD POSEDUJE LICENCU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU I DOZVOLU ZA PRUŽANjE ZDRAVSTVENIH USLUGA OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA

BROJ LICENCE 395